For Velferdsstaten Nyhetsbrev 4/2016

Nyhetsbrevet fra For velferdsstaten denne gangen, inneholder flere saker som også blir hovedtema på den skandinaviske velferdskonferansen i Oslo 14-15 november 2016.

 INNHOLD:

  1. Skandinavisk velferdskonferanse 2016
  2. Kampen om offentlig sektor i Skandinavia
  3. Finland: Den nordiske modellen under avvikling?
  4. Fra stoppeklokke til tillitsreform
  5. Orange Helse kastes ut av sykehusene og Oslo kommune
  6. Velferdsprofitører i skatteparadis
  7. Kronikk: Vonde knær, raske penger
  8. Kommentar: Elfenbenstårnet i det offentlige
  9. Kronikk: La pengene sirkulere en ekstra gang

 

1. mai Stavanger

Tiltakspakker fra Regjeringen. Flere Arbeidsplasser NÅ!

Arbeid for alle er fremdeles jobb nr. 1

Ja til et seriøst og organisert arbeidsliv – Nei til tariffdumping

En pensjon å leve av = en rettighet for alle

Norge må følge folkeretten! Forsvar asylretten!

1. MAI SANDNES

ARBEID TIL ALLE

08.30 Dørene åpner på Folkets Hus
09.00 Frokost på Folkets Hus
Appeller ved:
Jeanette Lea Romslo, Ung. Fagforbundet
Anna Eide Tangen, AUF
Mette Nord , Leder Fagforbundet
11.00 Gudstjeneste i Sandnes kirke ved sokneprest Ottar Almås
12.30 Hedring av arbeidsveteraner , sykehusparken tale v/ Liv Jorunn Markussen
13.15 Demonstrasjonstog fra Lanternen i Langgata
13.45 Program ved Lanternen:
Appell v/ Sofie Magrethe Selvikvåg Gruppeleder Sandnes Senterparti
Tale v/ Frode Fjeldsbø , Ordfører i Gjesdal AP
Varden og Sjokk synger dagen inn, Lura skolekorps spiller. Hjertelig velkommen

El & IT Forbundet Rogaland

Tariff: Enighet i Spekter A-del

De innledende A-delsforhandlingene ble avsluttet natt til onsdag 6. april. I overenskomsten er det tatt inn ny tekst knyttet til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
Partene på virksomheten skal drøfte tiltak for å sikre at arbeidsplassen er godt tilrettelagt for begge kjønn. Videre skal virksomheten i rekrutteringsarbeidet ha fokus på kjønnsbalansen i arbeidstakergruppene.

Det er også tatt inn tekst fra frontfaget om lønn og videreføring av nødvendig praksistid for gjennomføring av fag-/svenneprøve dersom lærlingen stryker første gang.

EL og IT Forbundet har i flere oppgjør tatt opp spørsmål knyttet til elektroniske registreringssystemer og kontrolltiltak. Partene skal nå både kartlegge bruken av slike tiltak, hvilke yrkesgrupper som berøres, arbeidsmiljømessige konsekvenser og hvorvidt dette er avtaleregulert i virksomhetene.

– Dette er et skritt i riktig retning, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

– For oss var det også viktig å få sikret AFP-rettigheter for medlemmer i datterselskapene til Hålogaland Kraft, sier Wahl.

Flere viktige spørsmål står fortsatt uløst, blant annet at partene ikke ble enige om lavlønnstillegg og tiltak for et seriøst arbeidsliv.
– Jeg tror årets B-delsforhandlinger kan bli krevende, sier Wahl.
Lønnsoppgjøret er på 2,4 prosent, på linje med industrien.

Frister B-delsforhandlinger
Nå starter B-delsforhandlingene. Behov for bistand skal varsles forbundet så tidlig som mulig og senest 25. april klokka 16:00. Det varsles på e-post til forhandlingsleder Bjørn Fornes, bjorn.fornes@elogit.no eller mobil 915 17 398, for dem som forhandler i område 9.

Absolutt siste frist for forhandlingene er 3. mai klokka 15:00.

Informasjon om Spekter Helse (område 10) kommer senere.

For spørsmål, kontakt Reidunn.

LOs Utdanningsfond Tildeling av stipend for studieåret 2016/2017

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdannings-fondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år,
og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fø-rer fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven.
Fondet yter støtte til
a) Helårsstudium (2 semester)
Stipendets størrelse: Inntil kr. 17.000,- pr. studieår.
Søknadsfrist for studieåret 2016/2017: 15 mai 2016 ( fristen er absolutt )

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)
Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil kr. 10.500,- pr.skoleår.

Kortere kurs : Inntil kr. 5.000,- pr. studieår

AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500,-
pr.skoleår.

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.
Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på www.lo.no og
blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt.

LOs UTDANNINGSFOND – REVIDERTE RETNINGSLINJER

LOs utdanningsfond har som formål å gjennomføre eller støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte som har rettigheter i fondet. Rettighetene er knyttet til de tariffområder som finansierte Lavlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og 3. kvartal 1990.

Disse retningslinjene er fastsatt av LOs sekretariat 5. mai 2008.

Sekretariatet oppnevner et Tildelingsutvalg, og innstiller overfor Representantskapet ved behandlingen av fondets regnskap.

1. Fondet yter
a) Støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole – eller tilsvarende i voksenopplærings-organisasjonens regi.
Ved lengre studier gir ikke tildeling et år automatisk rett til stipend for kommende studieår.

Søknad må sendes og bli vurdert for det enkelte undervisningsår. Stipendet utlyses med søknadsfrist 15. mai.

Tildelingsutvalget kan behandle og gi støtte etter regler og rammer etter pkt 1b) for søknader som kommer inn etter søknadsfristen.

b) Stipend til etter- og videreutdanning
Det gis støtte til utdanning av kortere varighet (minimum av 30 timers varighet) enn etter pkt a) til:
– Etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket vedkommende er i eller omskolering til annet yrke.
– Paragraf 3,5 i opplæringsloven.
– Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse.
– Grunnskolefag, herunder lese- og skriveopplæring
– Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter.

Innen EDB/IKT gis det bare støtte fra utdanningsfondet til grunnleggende dataopplæring og datakortet. For å sikre at opplæringen leveres fra seriøse leverandører godkjennes i utgangspunktet bare opplæring gitt av vårt eget studieforbund AOF. Dersom AOF-avdelinger i enkelte områder ikke kan tilby slik opplæring kan Tildelingsutvalget godkjenne slike leverandører etter særskilt vedtak.

Fortløpende behandling
Søknadene vedrørende korte kurs behandles fortløpende. Søknader må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve, anses denne som avslutning av studiet.
Søknad om stipend etter pkt a) og b) kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet. Søknad sendes Utdannings-fondet på fastlagte søknadsskjema. Søknaden skal om mulig sendes elektronisk.

c) Utvikling og tilrettelegging av opplæringstiltak for etter- og videre-utdanning, faglig og yrkesmessig. Det gis støtte til utvikling av bl.a.:
– Læreplaner
– Undervisningsmateriell
– Læremidler
– Søknader etter dette punktet kan fremmes av LO, AOF Norge og fagforbundene med avtale om Lavlønnsfondet.

Søknad om utviklingsmidler m.v. kan fremmes av LO, AOF Norge og fagforbundene tilsluttet Utdanningsfondet.

d) Det gis støtte til forberedelse, tilrettelegging, utvikling og gjennomføring av opplæringstiltak som kan fremme og styrke tillitsvalgtes innflytelse i internasjonaliseringen av arbeidslivet, herunder AOFs språkskole og Den Europeiske Fagforeningsskolen.

Stipend til Den Europeiske Fagforeningsskolen og AOFs språkskole kan søkes av tillitsvalgte og enkeltmedlemmer i LO tilsluttet Utdanningsfondet.

2. Rettigheter
Rettigheter i fondet har søknadsberettiget som har minst 3 års sammenhengende medlemskap på søknadspunktet og som tilhører en overenskomst/tariffområde som var med på innbetaling til Lavlønnsfondet eller tariffavtale som ville innbetalt til Lavlønnsfondet om det fortsatt hadde eksistert.

For stipendsøknader (pkt 1a og b) gjelder:
– Arbeidsledige omfattes av ordningen hvis de før de ble ledige tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen.
– Valgte og fastlønte i LO-systemet omfattes dersom de var med på den frivillige trekkordningen til Lavlønnsfondet.
– For deltidsansatte settes grensen for å bli omfattet av ordningen til 15 timer pr uke.
– Student- og elevmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem, og hvis de før dette tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen.
– Lærlinger omfattes ikke av ordningen for den opplæring som omfattes av lærlingeforholdet.

3. Stipend/støtte ytes til
Stipend etter pkt 1a) og b) dekkes følgende utgifter:
– Kursavgifter
– Eksamensavgifter
– Merutgifter til nødvendig midlertidig bosted
– Materiell
– Tapt arbeidsfortjeneste (kun for yrkesaktive )
Med unntak av siste strekpunkt er støtte til ovennevnte formål i prinsippet fritatt fra skatt.
Tapt arbeidsfortjeneste er imidlertid skattepliktig.

Støtte etter pkt 1c) og d):
– Hvilke utgifter som dekkes avgjøres i det enkelte tilfelle.

Stipend/støtte fra Utdanningsfondet skal ikke dekke utgifter som normalt dekkes av arbeidsgiver eller av offentlige finansieringsordninger.

4. Søknadsbehandling
Søknaden må være tilfredsstilende utfylt, både av søker og klubb/fagforening.
Mangelfulle søknader vil returneres til søker.

Bekreftelse på utgifter det er søkt støtte til, sendes etter at stipendet er innvilget.

Det forutsettes at stipendet benyttes i det studieåret det er innvilget.

Søknader behandles av Tildelingsutvalget etter innstilling fra Utdanningsfondets sekretariat.

Tildelingsutvalget rapporterer til Fondsstyret.

5. Ankebehandling
Eventuelle anker på avgjørelser fattet i Tildelingsutvalget behandles av Fondsstyret.
Avgjørelser fattet av Fondsstyret kan ikke ankes.

6. Utbetaling/rapportering m.v.
For tildelte stipend pkt 1a) og b) gjelder:

Utbetaling
Før utbetaling av stipend kan skje må det foreligge bekreftelse om opptak fra utdanningsinstitusjon, samt bekreftelse på utgifter det er søkt støtte til.
Ved utbetaling må det fremgå hva som er eventuelt skattepliktig beløp.

Avbrudd av utdanning/forandringer i forhold til opprinnelig søknad.
Stipendmottaker plikter å opplyse LOs utdanningsfond om eventuelle avbrudd av studiene, forandringer i forhold til opprinnelig søknad, og grunn til dette. Ved avbrudd/forandring av studier kan stipendet helt eller delvis trekkes tilbake.

Rapportering
Stipendmottaker plikter å rapportere om bruk av midlene og framlegge dokumentasjon for gjennomført utdanning/deler av utdanning.
Dette skal skje senest 1 måned etter endt studieår, eller den periode det er gitt stipend til.

For tildelt støtte etter pkt 1c) og d) fastsettes vilkår for tilsvarende forhold i det enkelte tilfelle.

Utbetalt stipend kan kreves tilbakebetalt om retningslinjene ikke er fulgt.

Du har hørt om LOfavør, men vet du egentlig hva det er?

LOfavør har sin opprinnelse fra den gang fagbevegelsen bestemte seg for å ikke bare støtte sine medlemmer i jobbsammenheng, men også tilby medlemmene begravelsesstøtte for nesten 110 år siden. Begravelseskasser ble opprettet for å gi folk en verdig begravelse. Siden starten har fagforeningene hatt et sterkt ønske om å kunne tilby trygghet. Der LO sto for, og fortsatt står for trygghet i arbeidslivet, tilbyr LOfavør deg trygghet privat.

.