Aktuelle dokumenter

Håndbok for tillitsvalgte 2015 – 2019

Håndboka inneholder kontaktinformasjon for forbundskontoret, distriktene og forbundsstyret. Håndboka inneholder også de landsmøtevedtatte vedtekter for forbundet, distrikter, fagforeninger og klubber, samt handlingsprogram og informasjon om forsikringer.
Håndboka

Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Denne sjekklisten er tenkt som et hjelpemiddel for deg som tillitsvalgt. Den er ikke et oppslagsverk som tar opp alle detaljer som kan dukke opp. Men sjekklisten vil i korte avsnitt og stikkord fortelle om de viktigste bestemmelsene i lover og avtaler, og også henvise til hvor disse er utdypet.
Det påpekes at fra 1. juni 2015 er arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering endret fra 20 til 10 dager og den maksimale perioden man kan gå permittering er økt fra 26 til 30 uker. Les mer på nav.no.
Sjekkliste

Streik- og konflikthefte

Heftet er utarbeidet på grunnlag av de lover og regler som gjelder og de erfaringer forbundet har høstet tidligere. Heftet er tenkt som en veileder for tillitsvalgte i ytre apparat.
Heftet

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.
Mer info

Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger

Forbundene og LO har i mange år hatt kompetanse etter aml § 10-12 (4) til å godkjenne avvikende arbeidstidsordninger. Forbundene i privat sektor og LO vil fortsette sin godkjenningspraksis slik den har vært, også etter endringene i aml. Dette betyr at virksomhetene kan fortsette å sende inn søknader til forbundene slik de tidligere har gjort. Fagforbundet, FO og LO Stat vil lage sine egne retningslinjer for hvordan man skal forholde seg til endringene i aml.
Denne informasjonen er utarbeidet spesielt med tanke på endringene som er foretatt i aml
§ 10-5 (2) «Gjennomsnittsberegning etter avtale med de tillitsvalgte som er bundet av tariffavtale», og § 10-12 (8) «Unntak». Den omhandler altså ikke de andre endringene i aml på arbeidstidsområdet. Brosjyren er først og fremst rettet mot privat sektor, men en del av informasjonen vil også være relevant for offentlig sektor.
Bakgrunnen for denne informasjonen er at både tillitsvalgte lokalt i virksomheten, og tilsynsmyndighetene etter de siste endringene i aml nå har større rom for å godkjenne avvikende arbeidstidsordninger.
Heftet